Địa chỉ: xóm 2 Bắc, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Email: cartonminhhuyen@gmail.com

Điện thoại: 0243. 991 0223

Website: cartonminhhuyen.vn